Булевар "Александар Македонски" 18

КАБИНЕТ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 15
ЛОГИСТИКА 62
ИНЖЕНЕРИНГ 21
ПРОИЗВОДСТВО 358
Режиски 11
Техничка подготовка 12
Припремно 52
К1 54
К2 66
К3 65
К4 14
К5 43
Отпрема 9
Фарбари 15
Машинска работилница 17
МОНТАЖА 149
Режиски 5
Техничка подготовка 8
Механизација со одржување 21
Оператива 1
Објекти во државата 111
Работилници 3
ПРОЕКТ 21
ВКУПНО 626