Булевар "Александар Македонски" 18

Монтажа на сите видови челични конструкции и процесна опрема произведени од компанијата. Монтажа на инвестициона опрема, ремонти, реконструкција и одржување на рударски машини и транспортни ленти во површински копови, термо и хидроенергетски постројки, црна и обоена металургија, цементна и хемиска индустрија.

Изработка на делови на опрема и машини според оригинални цртежи или примероци за потреби на ремонти, реконструкција и одржување.

Превземи каталог во светот на челикот ФАКОМ

Превземи монографија 50 години ФАКОМ