Булевар "Александар Македонски" 18

Јавен повик за Годишно собрание за 2021 година

5. Разгледување и усвојување на записник од претходна седница на Собрание на акционери

6.1 Годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за 2020 година

6.2 Предлог Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2020 година

7.1 Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи, за 2020 година

7.2 Предлог одлука за усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи, за 2020 година

8.1 Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година

8.2 Предлог одлука за одобрување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година

9. Предлог Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2020 година

10. Предлог Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

11. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото

12. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото

13. Предлог Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година