Булевар "Александар Македонски" 18

1. Јавен повик за Годишно собрание за 2020 година

2. Разгледување и усвојување на записник од претходна седница на Собрание на акционери, со Предлог Одлука

3. Одобрување и усвојување на Годишна сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за деловната 2019 година, со Предлог Одлука

3.1. Разгледување и усвојување на Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи, за 2019 година, со Предлог Одлука

4. Разгледување и усвојување на Извештајот на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година, со Предлог Одлука

5. Донесување на Одлука за употреба на нето добивката за финансиската 2019 година, со Предлог Одлука

6. Донесување на Одлука за распределба на нераспределената добивка од 2009 година за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, со Предлог Одлука

7. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на Друштвото, со Предлог Одлука

8. Донесување на Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото, со Предлог Одлука

9. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, со Предлог Одлука

10. Ревизорски извештај 2019 година

11. Финансиски извештаи за 2019 година

12 Извештај за работата на органите на управување во 2019 година

13 ИНФОРМАЦИЈА за акции

14. Годишен извештај на Службата за Внатрешна ревизија 2019 година